Integritets-
policy

Introduktion

På Uttern respekterar vi din integritet och uppskattar den relation vi har med dig. Vår integritetspolicy är utformad för att ge dig skydd. Uttern är helägt av Brunswick Corporation och den politik vi har som anges i denna integritetspolicy har utvecklats av Brunswick och följer gällande EU-direktiv.

Av denna anledning kommer du att se flera hänvisningar till vårt moderbolag i detta dokument. Med andra ord så backas vårt engagemang för dig upp av världens största båttillverkare.

Omfattningen av denna integritetspolicy

Brunswick och dess amerikanska divisioner och dotterbolag (nedan gemensamt kallade “Brunswick”) håller på att certifiera det amerikanska handelsdepartementets “Safe Harbour”-programmet i enlighet med det europeiska direktivet om dataskydd (se: http://www.export.gov/safeharbour).

För denna sekretesspolicy, ”Personlig information”, information som (i) registreras i någon form, (ii) handlar om, eller avser en identifierad eller identifierbar konsument eller kund, och (iii) kan kopplas till denna konsument eller kund. Denna sekretesspolicy beskriver vår policy och praxis för att genomföra Safe Harbour sekretesspolicy för personuppgifter online och offline.

Safe Harbor integritetsprincip

Brunswick policy avseende insamling, lagring, överföring, användning och annan behandling av personuppgifter för att följa Safe Harbor-principerna om meddelande, valfrihet, vidare överföring, åtkomst, säkerhet, dataintegritet och genomförande och tillsyn.

Observera

Det är Brunswick policy att meddela våra konsumenter och kunder inom EES om de ändamål för vilka vi samlar in och använder personlig information, vilka typer av tredje part som vi lämnar ut information till, de val konsumenter och kunder har för att begränsa användning och utlämnande av sin information, och hur du kontaktar oss om våra rutiner för personuppgifter.

Syfte med insamling och användning av personlig information

Under sin relation med kunder och/eller konsumentorganisationer, får Brunswick samla in viss personlig information såsom namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Det är Brunswick policy att inte samla in känslig personlig information, till exempel information om medicinska eller hälsorelaterade tillstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller annan känslig information som definieras av Safe Harbor-riktlinjerna.

Vi kan använda personlig information (i) för att svara på dina frågor, (ii) för att utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster, (iii) att hjälpa oss förstå dina köpvanor och behov, (iv) att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, (v) för att informera dig om, och gör att du kan delta i våra erbjudanden, tävlingar och andra kampanjer eller händelser, (vi) för interna administrativa, analyser och syften efterlevnad, (vii) att hantera anspråk konsument garanti, konsument klagomål, konsument teknisk support och produktutveckling meddelanden säkerhet, och (viii) att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Alternativ

Brunswick discloses Personal Information to Brunswick subsidiaries and affiliates, and with

Brunswick lämnar ut personuppgifter till Brunswick dotterbolag och filialer, och med Brunswick affärspartners i syfte att utföra uppgifter på uppdrag och under instruktioner från Brunswick som beskrivs i "vidarebefordran av personlig information"-avsnittet. Det är Brunswick policy att inte använda personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in utan att meddela de berörda individerna i dessa användningar och erbjuder en möjlighet att välja bort. Det är Brunswick policy att ge konsumenter och kunder inom EES möjlighet att välja bort att dela personlig information med tredje part. Vänligen kontakta oss om du vill välja bort, som anges i "Hur du kontaktar oss" i denna integritetspolicy.

Dessutom kan vi avslöja personlig information (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller rättslig process, (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän som grundar sig på en verkställbar statlig begäran eller som kan krävas enligt gällande lag, eller (iii) när vi tror utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysiska skador eller ekonomiska förluster eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

Vidarebefordran av personuppgifter

Vi kan dela personlig information med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Vi är i färd med att genomföra Safe Harbor krav avseende dela personlig information med våra leverantörer.

Tillgång till personlig information

Brunswick ger konsumenter och kunder inom EES med rimlig tillgång till personlig information bolaget har om dem. Vi erbjuder också en rimlig möjlighet att rätta, ändra eller ta bort denna information där det är felaktig. Vi kan begränsa eller neka åtkomst till personlig information om att tillhandahålla sådan tillgång är orimligt betungande eller dyr under omständigheterna, eller som på annat sätt är tillåtet enligt Safe Harbor-principerna. För att få tillgång till personlig information, kan du kontakta Brunswick via e-post, telefon eller skriftligen, som anges i "Hur du kontaktar oss" i denna policy.

Säkerhet & trygghet

Brunswick upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Dataintegritet

Brunswick vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som samlas in är relevant för de ändamål för vilka uppgifterna kommer att användas och att informationen är tillförlitlig för den avsedda användningen och är korrekt, fullständig och aktuell. Vi är beroende av våra konsumenter och kunder att uppdatera eller korrigera sin personliga information när det behövs.

Efterlevnad och tillsyn

Konsumenter och kunder inom EES kan lämna in ett klagomål med vår Privacy Officer i samband med Brunswicks behandlingen av deras personuppgifter. Om klagomålet inte kan lösas om vår interna process, skall den avgöras genom skiljedom administrerat av American Arbitration Association enligt dess Commercial Arbitration Rules. Dom på någon utmärkelse återges av skiljeman (er) kan matas in i någon behörig domstol.

Hur du kontaktar oss

Om du vill komma åt, korrigera eller ta bort din personliga information från våra databaser marknadsföring distribution, vänligen kontakta:

Julie Defourny
Brunswick Marine in EMEA.
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers
Belgium
Phone: +32 (0) 87 32 34 11
E-Mail: julie.defourny@brunswick.com

För allmänna frågor eller funderingar kring vår EES sekretesspolicy eller våra förfaranden som avser personlig information vänligen kontakta oss på:

  • Maila oss: privacy@brunswick.com,
  • Ring oss: +1 847 735 4318,
  • Skriv till oss: Brunswick Corporation, Attn: Privacy Office, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045 United States.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss