Brunswick
Integritetspolicy

Brunswick Integritetspolicy

Gäller fr.o.m.: 1 januari 2020

När du lämnar din information till Brunswick arbetar vi målmedvetet för att skydda den. Den här integritetspolicyn är avsedd att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du kan uppdatera, hantera och/eller begära att vi raderar din information. Läs noga denna integritetspolicy. Genom din fortsatta aktivitet på våra webbplatser bekräftar du att du har läst och förstått de villkor som beskrivs i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy gäller information som insamlas av Brunswick Corporation, eventuella närstående bolag eller dotterbolag (”Brunswick”, ”vi” eller ”oss”), offline eller online, inklusive, men inte begränsat till alla webbplatser eller appar som publicerar en länk till denna integritetspolicy (sammantaget ”webbplatserna”).

Hur samlar Brunswick in mina personuppgifter?

Brunswick samlar in och behandlar personuppgifter för berättigade affärssyften för att, till exempel, behandla garantiinformation, kommunicera med befintliga kunder om produkter och tjänster och/eller hantera problem som rör köpta produkter eller tjänster. Vi samlar till exempel in dina personuppgifter när du:

 • Besöker våra webbplatser;
 • Köper en produkt eller registrerar dig på en utskickslista;
 • Registrerar din produkt för garantiservice hos en av våra återförsäljare;
 • Lämnar in en garantibegäran hos Brunswick eller en återförsäljare;
 • Rapporterar problem med en produkt/tjänst och/eller deltar i kundundersökningar;
 • Lämnar kontoinformation eller ger oss dina kontaktuppgifter;
 • Medverkar i undersökningar eller tävlingar;
 • Lämnar information för att auktorisera din åtkomst till webbplatserna, som till exempel användarnamn och/eller lösenord; och/eller
 • Kommunicerar direkt med oss.

Vad samlar Brunswick in?

Brunswick samlar in och behandlar personuppgifter från kunder för berättigade affärssyften. Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och/eller delar är beroende av vilken av våra produkter och/eller tjänster du använder. Dessa uppgifter kan inkludera:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter;
 • Din inkomst och information om anställning;
 • Din inköps- och transaktionshistorik;
 • Identifierande uppgifter som verkligt namn, alias, postadress, unik personlig identitetsbeteckning, onlineidentifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer, bankkontonummer eller andra liknande identifierande uppgifter;
 • Personuppgifter som ålder, födelsedatum, namn på barn, antal barn, ålder eller kön på barn, telefonnummer, kreditvärdighet, inkomster eller skulder från tillgångar samt uppgiftsklasser som är skyddade enligt lag i delstaten Kalifornien, USA, eller enligt statlig lagstiftning, såsom ras eller religion;
 • Affärsuppgifter inklusive register för privat egendom, produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller övervägts eller annan inköps- eller konsumenthistorik eller utveckling;
 • Biometrisk information;
 • Information gällande internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, inklusive men inte begränsat till besökshistorik, sökhistorik och information om din aktivitet på vår webbplats;
 • Exakta lokaliseringsuppgifter;
 • Ljud-, elektronisk-, visuell- eller liknande information;
 • Information som är yrkes- eller anställningsrelaterad;
 • Utbildningsuppgifter; och
 • Slutsatser som har dragits utifrån ovannämnda informationskategorier och som återspeglar dina preferenser, karaktärsdrag, psykologiska trender, predispositioner, beteenden, attityder, intelligens, möjligheter eller anlag.

Vi samlar inte in personuppgifter avseende dina online-aktiviteter över tid och mellan olika tredje parts webbplatser eller online-tjänster när du använder våra webbplatser. Vi behandlar dessutom en ”spåra inte-signal” från din webbläsare som en begäran att avstå från försäljning av din information, i den utsträckning som vi kan associera din webbläsare till annan information om dig.

Varför samlar Brunswick in mina personuppgifter?

örutom i de fall då du har givit ditt medgivande till att vi använder eller behandlar dina uppgifter, kan Brunswick använda dina uppgifter för att:

 • fullgöra en begäran från dig;
 • leva upp till en laglig skyldighet som gäller Brunswick under Kaliforniens lag, EU-lag eller lag i medlemsland eller annan gällande lag;
 • säkerställa att våra webbplatser fungerar korrekt;
 • hantera normala verksamhetsbehov som administration och förbättring av webbplatserna eller Brunswicks legitima intressen som multinationell tillverkare av marina produkter för att, till exempel, skydda vår verksamhet och förstå våra kunder bättre;
 • analysera webbplatsernas prestanda och funktion;
 • förhindra bedrägeri, genomdriva webbplatsernas användningsvillkor, följa alla tillämpliga lagar och företagets rapporteringsskyldigheter samt för att genomdriva Brunswick-kontrakt och -avtal;
 • analysera hur du använder webbplatserna och för att utföra andra typer av marknadsundersökningar;
 • tillhandahålla och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, inklusive administration av gällande garantier och meddelanden om återkallande;
 • förse dig med annonser baserade på dina intressen;
 • förse dig med information om finansieringsmöjligheter vid inköp av våra produkter, skapa interna analyser och rapporter; och
  kombinera med några av de uppgifter som samlar in från eller om dig och använda dem på de sätt som beskrivs ovan.

Vi sparar personuppgifter endast för berättigade affärssyften samt för rättsliga eller skattemässiga syften. Om några av dessa syften inte längre gäller kommer vi att förstöra, avidentifiera, aggregera eller anonymisera uppgifterna i enlighet med våra interna policyer och rutiner och i enlighet med gällande lag.

Med vilka delar Brunswick mina personuppgifter?

Brunswick bedriver inte affärsmässig försäljning av de uppgifter du lämnar till oss men informationen delas däremot med tredje parter. Brunswick delar dina personuppgifter internt och externt, bland annat med:

 • Interna avdelningar inom Brunswick som har ansvar för uppgiftsbehandling;
 • Affärspartner som begränsas av avtal om uppgiftsskydd eller liknande integritetsskydd, som till exempel återförsäljare och distributörer; och/eller
 • Externa behandlare som begränsas av avtal om uppgiftsskydd eller liknande integritetsskydd.

Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i följande fall:

 • Om vi måste göra det enligt lag eller rättsligt förfarande;
 • Till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän;
 • När vi anser att avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i anslutning till en utredning av misstänkt eller faktiskt olaglig och/eller oetisk aktivitet;
 • Om det behövs för att skydda en persons vitala intressen;
 • För att genomdriva våra användningsvillkor;
 • För att skydda vår egendom, våra tjänster och lagliga rättigheter;
 • I syfte att förhindra bedrägeri mot Brunswick, våra närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare;
 • För att stödja redovisnings-, efterlevnads- och bolagsledningsfunktioner;
 • För att följa alla tillämpliga lagar; eller
 • I anslutning till ett företags samgående, konsolidering, eller omstrukturering, försäljningen av väsentligen alla våra aktier och/eller tillgångar, eller annan företagsändring, inklusive, utan begränsning, under eventuell företagsinspektion.

INFORMATION VI SAMLAR IN AUTOMATISKT

Vi samlar in viss information på automatiserat sätt när du besöker våra webbplatser, exempelvis hur många användare som besökt våra webbplatser och de sidor som besökts. Genom att samla in denna information får vi kunskap om hur vi bäst anpassar våra webbplatser till våra besökare. Vi samlar in denna information på olika sätt exempelvis ”cookies” och ”webb-beacon”. Dessutom kan vi samla in IP-adresser enligt vad som förklaras nedan. För mer information angående vår användning av cookies, hänvisa till vår separata cookiepolicy [LÄNK].

Cookies. Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] använder vi, som många företag, ”cookies” på en del av våra webbplatser. Cookies är kodbitar som placeras på dina enheter när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att exempelvis få reda på om du har besökt oss tidigare eller ej, eller om du är en ny besökare, och för att hjälpa oss att identifiera funktioner för webbplatserna där du kan ha det största intresset. Cookies kan förbättra din online-upplevelse genom att spara dina inställningar när du besöker en viss webbplats.

Flertalet webbläsare talar om för dig hur du stoppar godkännande av nya cookies, hur du informeras när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. Observera emellertid att utan cookies kanske du inte till fullo kan utnyttja egenskaper och funktioner på webbplatserna.

Webb-beacon. Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] innehåller vissa sidor på vår webbplats så kallade ”webb-beacon” (som även kallas för internettaggar, pixeltaggar och ”clear GIF”-filer). Med dessa webb-beacon kan tredje parter erhålla information exempelvis IP-adressen för datorn som hämtade sidan där beacon visas; webbadressen (URL) på sidan där beacon visas; vilken tid då sidan som innehåller denna beacon visades; den typ av webbläsare som användes för att visa sidan; och informationen i cookies som anges av den tredje parten.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Vid överföring av uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra länder, som till exempel USA, följer vi rättsliga ramverk som fastställer en likvärdig skyddsnivå som EU-lagstiftningen. Genom att använda webbplatserna eller förse oss med dina personuppgifter överför du din personliga information till oss i USA. Vi överför dessutom personuppgifterna som vi samlar in på våra webbplatser till andra länder där vi har affärsverksamhet.

 • Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA. Brunswick, såväl som dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag i USA som ytterligare identifieras nedan följer Privacy Shield-ramverket för EU-USA och Schweiz-USA för personuppgifter enligt vad som beskrivs av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och kvarhållande av personuppgifter som överförts från EU och Schweiz till USA. Om det förekommer någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna vara styrande. För mer information om Privacy Shield-överenskommelsen, och för att visa vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov/.

  Brunswick-enheter i USA som följer Privacy Shield-principerna inkluderar: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc. samt Thunder Jet Boats, Inc.

  När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield faller Brunswick och dess anslutna enheter som visas ovan under den amerikanska Federal Trade Commissions (FTC) undersökande och verkställande befogenheter. Under vissa omständigheter kan anställda som lämnat in personuppgifter till Brunswick för HR-syften anropa bindande skiljedom när andra tvistlösningsmetoder har provats utan resultat, enligt vad som beskrivs i bilaga 1 för Privacy Shield.

  Som beskrivs i Privacy Shield-principerna förblir Brunswick ansvarigt för alla dina personuppgifter under Privacy Shield och överförs till en tredje part som agerar som en agent å dess vägnar. Brunswick lovar att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authority, DPA) och den schweiziska federala kommissionen för dataskydd och information (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) och att följa de råd som ges av sådana myndigheter med avseende på sådana personuppgifter som överförts från EU och Schweiz angående anställningsförhållandet.
 • Standardavtalsklausuler och avtal om databehandling/dataskydd. Brunswick har, i tillämpliga fall, skapat och ingått avtal om databehandling eller dataskydd med relevanta parter (till exempel säljare som vi delar personuppgifter med) för att säkerställa korrekt överföring av din information. Inom EES omfattar dessa avtal standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen som ett tillräckligt skydd vid överföring av uppgifter utanför EES.

HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER

Vi arbetar målmedvetet för att skydda dig och Brunswick från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av den information vi sparar. För detta syfte upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring av den information som du ger när du besöker eller använder webbplatserna.

DINA RÄTTIGHETER TILL DINA UPPGIFTER

Om du är bosatt inom EU så har du rättighet att begära åtkomst till de personuppgifter som vi har samlat in om dig för syftet att granska, modifiera eller begära radering av informationen. Du har också rättighet att begära en kopia av den information som vi har samlat in om dig. I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar eller upphör med behandling eller delning av din information.

Om du vill lämna in en begäran att få tillgång till, granska eller korrigera de personuppgifter som vi har samlat in om dig, kontakta oss på privacy@brunswick.com eller fyll i formuläret som finns här.

Om du är bosatt i Nevada har du rätt att begära att vi begränsar eller upphör med överföring av din information till tredje parter i vissa fall. Om du vill lämna in en begäran om begränsning av delning av din information, kontakta oss på privacy@brunswick.com eller fyll i formuläret som finns här.

I syfte att hjälpa till att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst till din information.

Rätt till åtkomst för bosatta i Kalifornien, USA: Om du är bosatt i Kalifornien, USA, har du från och med den 1 januari 2020 de rättigheter avseende dina personuppgifter som beskrivs nedan:

Åtkomst till särskild information och dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi lämnar ut särskild information till dig avseende vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. Efter att vi har mottagit och bekräftat din begäran om personuppgifter kommer vi att, utifrån din begäran, lämna ut följande till dig:

 • Kategorier och särskilda delar av dina personuppgifter som vi har samlat in;
 • Källkategorier för dina personuppgifter som vi har samlat in;
 • Våra affärs- eller verksamhetssyften för att samla in eller sälja personuppgifterna;
 • Vilka kategorier av tredje parter som vi delar dina personuppgifter med; och
 • Om vi har sålt eller lämnat ut dina personuppgifter för ett särskilt syfte kommer vi att lämna ut två separata listor som anger: (a) de kategorier av personuppgifter som har samlats in och sålts och till vilka kategorier av tredje parter som uppgifterna såldes; och (b) de kategorier av personuppgifter som lämnades ut för affärssyften.

Vi kommer däremot inte att lämna ut någon av följande information som svar på en åtkomstbegäran: ditt personnummer, körkortsnummer eller annat statligt utfärdat ID-nummer, bankkontonummer, hälso- eller sjukvårds ID-nummer, lösenord till konto, kontrollfrågor eller svar på sådana.

Begäran om radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in och sparat om dig, med förbehåll för vissa undantag. När vi har mottagit och bekräftat din personuppgiftsbegäran och har verifierat din identitet via vår tvåstegsprocess, kan vi radera dina personuppgifter i den omfattning det krävs enligt lag och såvida lagen inte tillåter eller kräver att vi sparar dina personuppgifter.

Vi kan neka din begäran om radering om vi eller våra tjänsteleverantörer anser det nödvändigt att behålla uppgifterna för att:

 • Fullgöra den transaktion för vilken dina personuppgifter samlades in, leverera en produkt eller tjänst som du har begärt, vidta rimliga åtgärder i samband med vår löpande affärsrelation med dig eller på annat sätt fullgöra vårt avtal med dig;
 • Upptäcka säkerhetsöverträdelser, skydda mot uppsåtlig, bedräglig, otillbörlig eller olaglig aktivitet eller väcka åtal mot de som har gjort sig ansvariga till sådana aktiviteter;
 • Utföra felsökning av produkter för att identifiera och reparera fel som hindrar produktens funktionalitet;
 • Utöva yttrandefrihet, säkerställa en annan konsuments rättighet till yttrandefrihet eller utöva någon annan lagstadgad rättighet;
 • Efterleva strafflagen i Kalifornien, USA, California Penal Code avsnitt 1546 och följande (the California Electronic Communications Privacy Act);
 • Delta i offentlig eller branschgranskad vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning i allmänhetens intresse som följer övriga gällande etiska bestämmelser och integritetslagar, när radering av uppgifterna sannolikt kommer att hindra eller allvarligt skada forskningsresultaten, om du tidigare har givit ditt medgivande;
 • Möjliggöra interna aktiviteter som rimligen anses ligga i linje med konsumentförväntningar baserat på din relation med oss;
 • Uppfylla en rättslig skyldighet; eller
 • Använda uppgifterna internt enligt gällande lagar på sätt som ligger i linje med det sammanhang för vilket du lämnade ut dem.

Sälj inte mina personuppgifter: Vi bedriver inte affärsmässig försäljning av dina personuppgifter till tredje parter men informationen delas däremot i enlighet med vad som beskrivs i den här policyn. Om du vill avsäga dig sådan delning eller inte längre motta marknadserbjudanden, klicka här och fyll i en ”Begäran om avanmälan”. Du kan också klicka på knappen ”Sälj inte mina personuppgifter” längst ned på varje webbplats hemsida så kommer du till samma webbformulär.

Utöva dina rättigheter enligt CCPA (California Consumer Privacy Act)

För att utöva dina rättigheter enligt CCPA som enligt ovan, ber vi dig skicka in en kontrollerbar personuppgiftsbegäran till oss genom att antingen:

 • Ringa oss på +1 855-283-1103 or 847-735-4002;
 • Göra en begäran via ett onlineformulär genom att klicka här; eller
 • Skicka ett e-postmeddelande till privacy@brunswick.com.

En sådan personuppgiftsbegäran får endast skickas in av dig eller av någon som är registrerad hos statssekreteraren i Kalifornien, USA, (California Secretary of State) och som du har givit befogenhet att agera på dina vägnar. Du kan också lämna en personuppgiftsbegäran för ditt minderåriga barn. Om ett auktoriserat ombud lämnar in en begäran på dina vägnar och ombudet inte har någon fullmakt som du har skrivit under, kan vi kräva att: (1) du eller ombudet visar upp ditt skriftliga godkännande att ombudet agerar för din räkning och (2) du bestyrker din identitet.

Du kan bara lämna in personuppgiftsbegäran vid två tillfällen under en 12-månadersperiod. Den kontrollerbara personuppgiftsbegäran måste:

 • Ge oss tillräcklig information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person som vi har samlat in uppgifter om, eller ett auktoriserat ombud; och
 • Beskriva din begäran så detaljerat att vi förstår, kan utvärdera och svara på den.

Om vi inte kan verifiera en begäran om radering kommer vi istället att behandla den som en begäran om avanmälan från försäljning av dina uppgifter.

Vi strävar efter att svara på en personuppgiftsbegäran inom 45 dagar efter att vi har mottagit den, och vi bekräftar mottagandet av en begäran om kännedom eller radering inom 10 dagar efter mottagandet. Om vi behöver längre tid (upp till 90 dagar) informerar vi dig skriftligen om anledningen till detta och beräknad extra tid. Vi producerar ett skriftligt svar per post eller elektroniskt. Om det är elektroniskt väljer vi ett format för dina personuppgifter som är portabelt och lätthanterligt. I vårt svar förklarar vi också anledningen till att vi inte kan uppfylla begäran, i förekommande fall.

Vi tar ingen avgift för att behandla eller svara på din personuppgiftsbegäran om den inte är orimlig, återkommande eller uppenbart ogrundad. Om vi anser att det är motiverat att ta ut en avgift för en begäran, förklarar vi för dig varför vi fattade det beslutet och lämnar en avgiftsberäkning före vi behandlar din begäran.

Icke-diskriminering

Om du utövar några av dina rättigheter enligt Kaliforniens civillagstiftning, California Civil Code 1798.100 och följande, California Consumer Privacy Act, (dina ”CCPA-rättigheter”), kommer vi inte att (såvida det inte är tillåtet eller krävs enligt lag):

 • Neka dig varor eller tjänster;
 • Debitera dig andra priser eller avgifter för varor eller tjänster, inklusive via rabatter eller andra förmåner, eller ålägga böter;
 • Erbjuda dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster; eller
 • Indikera att du kan få ett annat pris eller en annan avgift för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Men dom du utövar en eller flera av dina CCPA-rättigheter förbehåller vi oss rätten att debitera ett annat pris eller en annan avgift från andra konsumenter, eller erbjuda dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster. För närvarande erbjuder vi inga ekonomiska incitament för de som samlar in, använder, delar och/eller säljer dina personuppgifter.

KVARHÅLLANDE AV DINA UPPGIFTER

Brunswick håller kvar alla personuppgifter under hela det relevanta affärsförhållandet eller, där så krävs, i enlighet med dess policyer och scheman angående informationshantering. När du tar bort personuppgifter baserat på en begäran, kommer Brunswick att vidta rimliga försök att säkerställa att alla förekomster av informationen är borttagna i sin helhet.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH KONTON PÅ SOCIALA NÄTVERK

Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan drivas oberoende av våra webbplatser. Länkade webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller -policyer, som vi rekommenderar och föreslår att du läser igenom om du besöker några länkade webbplatser. I den utsträckning eventuella länkade webbplatser som du besöker inte är del av den här webbplatsen är vi inte ansvariga för deras innehåll, någon som helst användning av webbplatserna eller integritetspraxis för någon av de webbplatserna.

Några av våra webbplatser ger dig möjlighet att logga in till och associera dina konton hos sociala nätverk inklusive, men inte begränsat till, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram och Pinterest, med Brunswick.

Genom att använda denna funktion ger du Brunswick tillstånd att nå alla beståndsdelar av din profilinformation hos det sociala nätverket som du har gjort tillgängliga för delande och användning i enlighet med det sociala nätverkets användningsvillkor och denna integritetspolicy. Hänvisa till integritetsinställningarna i ditt konto hos det sociala nätverket för information om vilka uppgifter som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera de uppgifter som delas via ditt konto, inklusive information om dina aktiviteter genom att använda våra webbplatser.

Om du vill koppla bort ett konto hos sociala medier från Brunswick, hänvisa till inställningarna för det kontot hos sociala medier och dess leverantör.

ANNONSERING FRÅN TREDJE PARTER

Tredje parter, inklusive annonsörer, kommer att samla in information, som potentiellt omfattar personuppgifter, om dina aktiviteter med tiden och mellan olika webbplatser när du använder webbplatserna. De tredje parterna förser Brunswick med datainsamling, rapportering, mätning av annonsrespons och analytisk information, och bistår med leverans av relevanta marknadsföringsmeddelanden och annonser.

Insamling av dina personuppgifter av tredje parter styrs inte av denna integritetspolicy. Konsultera integritetspolicyerna för de tredje parterna för att avgöra hur de samlar in och använder dina personuppgifter.

Många tredjepartsannonsörer och vissa webbläsare och mobilenheter ger dig möjlighet att välja att inte få annonsering från tredje parter. Information och resurser om hur du väljer att inte få intressebaserad annonsering finns tillgängliga från Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/choices/. Du kan också välja att inte spåras och att inte få riktade annonser på din mobila enhet från vissa mobilannonseringsföretag och andra liknande enheter genom att hämta appen App Choices på www.aboutads.info/appchoices. Observera att om du väljer att inte delta genom dessa mekanismer betyder inte det att du väljer att inte få hanterad annonsering. Du kommer även fortsättningsvis att få generiska annonser när du besöker webbplatserna och andra ställen online.

BARNS INTEGRITET

Våra webbplatser är webbplatser för allmän publik men inte avsedda för barn som är under 16 års ålder. Om vi erhåller faktisk vetskap om att eventuell information vi samlar in har tillhandahållits av ett barn under 16 års ålder kommer vi att ta bort den informationen direkt.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor eller kommentarer om den här integritetspolicyn, kontakta:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045, USA
Telefon: +1 855-283-1103 eller 847-735-4002
E-post: privacy@brunswick.com

Om du vill uppdatera din kontaktinformation eller dina inställningar, få din information borttagen från våra distributionslistor, eller inte längre få marknadsföring via e-postmeddelanden som härleds från information som samlats in via produktregistreringskort eller andra källor, kan du göra det genom att:

 • Justera inställningarna i ett konto som du skapat genom webbplatserna;
 • Avbryta prenumerationen via länkarna som finns i e-postmeddelanden från oss; eller
 • Göra en begäran via ett onlineformulär genom att klicka här.

UPPDATERINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kan modifiera denna integritetspolicy när som helst efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy som ökar våra rättigheter att använda personuppgifter som vi tidigare har samlat in om dig, kommer vi att erhålla ditt samtycke antingen genom ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress eller genom framträdande publicering på våra webbplatser. Om vi avser att ytterligare bearbeta dina personuppgifter för ett annat syfte än det som personuppgifterna insamlades för, före den ytterligare bearbetningen, ska Brunswick förse dig med information om det andra syftet och med ytterligare information som behövs för att säkerställa rättvis och transparent bearbetning.