Regler &
Villkor

Upphovsrätt

Copyright

Informationen på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för strikt privat bruk eller där så anges, kopieras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från Brunswick Marine in EMEA, Inc. Ändringar av webbplatsens innehåll är uttryckligen förbjudet.

Vissa delar av webbplatsen innehåller copyrightskyddade bilder som ägs av respektive ägare.

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. BRUNSWICK MARINE IN EMEA, INC. (“BME”) ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM HAR BESÖKTS VIA EN HYPERLÄNK, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Brunswick Marine in EMEA, Inc. lämnar inga garantier och/eller utfästelser beträffande andra webbplatser som kan nås via den här webbplatsen. Dessa tillhandahålls endast som en service och innebär inte att Brunswick Marine in EMEA, Inc. omfattas av eller godtar något ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Det åligger även användaren att vida försiktighetsåtgärder och försäkra sig om att det som han eller hon använder är fritt från exempelvis virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga program.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

Informationen kan också när som helst och utan föregående meddelande eller förpliktelser ändras.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Brunswick Marine in EMEA, Inc. produkter och tjänster som inte är tillgängliga i det aktuella landet. Korrektheten i sådan information kan inte garanteras, eftersom informationen kan ändras, ställa specifika krav eller ha begränsad tillgänglighet, och referenserna innebär inte att Brunswick Marine in EMEA, Inc. har för avsikt att påannonsera sådana produkter och tjänster i det aktuella landet. Kontakta en lokal återförsäljare för fullständig information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga och kan beställas.

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, alla förslag, idéer eller andra bidrag inte anses vara konfidentiella eller copyrightskyddade. Om du skickar in information eller material ger du Brunswick Marine in EMEA, Inc. obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du godkänner även att Brunswick Marine in EMEA, Inc. fritt får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker som du av någon anledning skickar till oss.

Specifik programvara som är tillgänglig på webbplatsen

All programvara som är tillgänglig och kan hämtas på den här webbplatsen ("Programvaran") är copyrightskyddad och ägs av Brunswick Marine in EMEA, Inc. (eller dess dotterbolag) och/eller dess leverantörer.

Användningen av Programvaran omfattas av villkoren i slutanvändarlicensavtalet ("Licensavtalet") som medföljer Programvaran, om sådant finns. Om inget annat anges i Licensavtalet får Programvara som kan hämtas på webbplatsen endast användas av slutanvändarna. All reproduktion eller distribution av Programvaran som inte överensstämmer med Licensavtalet är olaglig.

UTAN INSKRÄNKNING AV DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR DÄREFTER FÖLJANDE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN, OM SÅDANA FINNS, ANGES I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGES I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG BRUNSWICK MARINE IN EMEA, INC. HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss